Tietosuoja

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on juuri uudistunut. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa. Tammikuun alussa 2019 voimaan tullut kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Henkilötiedon käyttö Enonkosken kunnan palveluissa

Kun olet asiakkaana Enonkosken kunnan palveluissa tai muutoin asioit kunnan kanssa, kunta kerää henkilötietojasi toteuttaessaan lakisääteistä, yleistä etua tai julkista vallankäyttöä vaativaa tehtävää. Joissakin tapauksissa henkilötiedon kerääminen voi perustua myös suostumukseen tai asiakaspalvelusopimukseen. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Enonkosken kunnan henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä myös valvotaan ja järjestelmien käyttöä seurataan. Henkilöstö suorittaa tietosuojaa koskevan verkkokoulutuksen säännöllisesti.

Enonkosken kunta kerää henkilötiedot eri rekistereihin käyttötarkoituksen mukaan.  Tietosuojaselosteiden avulla saat selville henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja muut käsittelyn kannalta tärkeät asiat.

Lisätietoja antaa Enonkosken kunnan tietosuojavastaava, joka on yhteinen Savonlinnan kaupungin kanssa.

Tietosuojaselosteet

Asianhallinta

Avaintenhallinta

Etsivä nuorisotyö

Henkilöstöhallinnon palvelut

Jätehuollon asiakashallinta

Jätteenkuljetus

Kameravalvonta

Kaukolämpöpalvelut

Lumme-kirjastot

Luottamushenkilötoiminta

Monialainen työllistämispalvelu

Opintohallinto

Rakennusvalvonta

Taloushallinnon palvelut

Tila- ja maanvuokraus

Työajan seuranta ja kulunvalvonta

Työelämäpalvelut

Vaalitoiminta

Vapaa-aikatoimen avustukset

Varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelu

Varhaiskasvatus

Venepaikat

Vesihuolto

Väestötiedot

Yhteydenotot ikäihmisiin poikkeustilanteessa

Yksityistierekisteri

 

 

 

Tietosuojavastaava

Tarja Vellonen

044 417 4040

tarja.vellonen(at)savonlinna.fi