Ajankohtaista

ENONKOSKEN KUNTA ON AVANNUT YKSINYRITTÄJIEN TOIMINTATUEN HAETTAVAKSI 16.4.20

16.04.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 8.4.20 vahvistanut haettavaksi koronapandemian takia yksinyrittäjän toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan 9.4.20.

Tukea haetaan yrityksen kotipaikkakunnasta YTJ:ssä (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) olevien tietojen mukaan. Enonkosken kunta on avannut yksinyrittäjien toimintatuen haettavaksi 16.4.20. Hakemukset käsitellään näiden saapumisjärjestyksessä. Tukiavustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.20. Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2 000 euroa.

Yksinyrittäjän toimintatukeen ovat toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta oikeutettuja yrittäjät

  1. jotka ovat päätoimisia yksinyrittäjiä
  2. joiden taloudellinen toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa
  3. joiden taloudellinen tilanne on merkittävästä heikentynyt koronaepidemian takia, erityisesti 16.3.20 jälkeen
  4. joilla ei ole verovelkaa tai joilla on Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma

Huom! Tukea ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisää tietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yksinyrittäjän toimintatuen saamisen edellytykset

1. Yrittäjä on päätoiminen

Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä (yrittäjän eläkevakuutus) tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

2. Yrityksessä on vain yksi yrittäjä, eikä työntekijöitä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

3. Yrityksen taloudellinen tilanne on selvästi heikentynyt 16.3.20 jälkeen

Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.20 jälkeen ja yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

4. Yritys ei ollut talousvaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

5. Yrityksellä ei ole verovelkaa tai yrityksellä on hyväksytty verovelkasuunnitelma

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen lähettämistä.

Yksityiskohtaiset ehdot löytyvät hakemuslomakkeesta.

Tuen vaikutukset muihin etuuksiin

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyysturvan kanssa. Yrittäjien työttömyysturvan lainsäädäntö astui voimaan 8.4.20.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Hakemus

Hakemuksen yhteydessä yrittäjän täytyy tehdä lyhyt selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta ennen 31.12.19 sekä nyt alkuvuonna 2020. Lomakkeen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Hakua varten täytyy täyttää sähköinen hakulomake https://elinkeinopalvelut.fi/

Lomakkeen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Hakemukseen tulee laittaa:

 Hakijan perustiedot

Toiminnan kuvaus

Aiemmin yrityksen saama de minimis-tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana (mikäli yrittäjä on saanut tukea)

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi eli miten yritys aikoo käyttää avustuksen

Hakemuksen liitteet

1. Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus

2. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Suosittelemme pyytämään tarvittavat liitteet kirjanpitäjältä jo ennakkoon. Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa ne oikeiksi.

Tukihakemuksen käsittely ja päätös tuesta

Enonkosken kunta arvioi saapuneet hakemukset hakemusten vastaanottojärjestyksessä. Enonkosken kunnan yhteyshenkilö suorittaa hakemuksen teknisen arvioinnin ja kunnanjohtaja tekee päätössuosituksen perusteella viranhaltijapäätöksen. Päätöksenteon jälkeen yrittäjä saa tiedoksiannon päätöksestä, jossa on mukana muutoksenhakuohje. Myönteisen päätöksen saaneiden tukihakemus siirtyy automaattisesti maksatukseen hakemuksessa annettujen pankkiyhteystietojen perusteella – yrittäjän ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta tai hyväksyntää maksatusta varten. Huomioitavaa on myös, että päätös voi olla myös kielteinen.

Avustuksen hakijan tulee lisäksi huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Lisätietoa ja apua hakemuksen täyttämiseen antaa yhteyshenkilö.

Lisätiedot:

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Enonkosken kunta

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja Minna Laurio
puh.  044 3453012, minna.laurio@enonkoski.fi

 

Yhteyshenkilö

Petri Poraharju

puh. 044 3453078, petri.poraharju@enonkoski.fi